Group Info

Updates

 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  August 11, 2017 ·
  Hadisi na goma sha biyu
  An karɓo daga Abi Hurairata (Allah ya yarda da shi) ya ce, " Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) ya ce, "Yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da ba ruwansa."

  Hadisi ne mai kyau Turmizi da waɗan...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  August 11, 2017 ·
  Hadisi na goma sha biyu
  An karɓo daga Abi Hurairata (Allah ya yarda da shi) ya ce, " Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) ya ce, "Yana daga cikin kyawun musulunci mutum ya bar abin da ba ruwansa."

  Hadisi ne mai kyau Turmizi da waɗan...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 20, 2017 ·
  Hadisi na goma sha ɗaya
  An karɓo daga Abi Muhammad Alhasan ɗan Aliyyu ɗan Abu Dalib, jikan Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) kuma ɗan lelensa (Allah ya yarda da su) ya ce, "Na kiyaye daga Manzon Allah, (tsira da aminci su tabbata ...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 20, 2017 ·
  Hadisi na goma sha ɗaya
  An karɓo daga Abi Muhammad Alhasan ɗan Aliyyu ɗan Abu Dalib, jikan Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) kuma ɗan lelensa (Allah ya yarda da su) ya ce, "Na kiyaye daga Manzon Allah, (tsira da aminci su tabbata ...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 17, 2017 ·
  Hadisi na goma
  An karɓo daga Abi Hurairata, (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) ya ce, "Allah Maɗaukakin Sarki tsarkakakke ne, kuma ba ya karɓar abu sai mai tsarki, kuma haƙiƙa Allah ya umarci muminai...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 17, 2017 ·
  Hadisi na goma
  An karɓo daga Abi Hurairata, (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) ya ce, "Allah Maɗaukakin Sarki tsarkakakke ne, kuma ba ya karɓar abu sai mai tsarki, kuma haƙiƙa Allah ya umarci muminai...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 15, 2017 ·
  Hadisi na tara
  An karɓo daga Abi Hurairata Abdurrahman ɗan Sabri (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Na ji Manzon Allah (Tsira da aminci su tabbata a gare shi) yana cewa, "Abin da na hane ku, ku nisance shi, kuma Abin da na umarce ku da shi, ku yi shi gwar...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 15, 2017 ·
  Hadisi na tara
  An karɓo daga Abi Hurairata Abdurrahman ɗan Sabri (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Na ji Manzon Allah (Tsira da aminci su tabbata a gare shi) yana cewa, "Abin da na hane ku, ku nisance shi, kuma Abin da na umarce ku da shi, ku yi shi gwar...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 13, 2017 ·
  Hadisi na takwas
  An karɓo daga ɗan Umaru (Allah ya yarda da su), ya ce, "Haƙiƙa Manzon Allah (tsira da amincin su tabbata a gare shi) ya ce, "An umarce ni in yaƙi mutane, har sai sun tabbata cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma cewa Muh...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 13, 2017 ·
  Hadisi na takwas
  An karɓo daga ɗan Umaru (Allah ya yarda da su), ya ce, "Haƙiƙa Manzon Allah (tsira da amincin su tabbata a gare shi) ya ce, "An umarce ni in yaƙi mutane, har sai sun tabbata cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, kuma cewa Muh...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 9, 2017 ·
  Hadisi na bakwai
  An karɓo daga Abi Ruƙayyata Tanimu, ɗan Ausi Addariyyu (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Annabi (tsira da amincin su tabbata a gare shi) ya ce, "Addini nasiha ne" Muka ce, "Ga me?" Ya ce, "Ga Allah, da Littafinsa, da Manzonsa, da shugab...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  July 9, 2017 ·
  Hadisi na bakwai
  An karɓo daga Abi Ruƙayyata Tanimu, ɗan Ausi Addariyyu (Allah ya yarda da shi) ya ce, "Annabi (tsira da amincin su tabbata a gare shi) ya ce, "Addini nasiha ne" Muka ce, "Ga me?" Ya ce, "Ga Allah, da Littafinsa, da Manzonsa, da shugab...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 17, 2017 ·
  Hadisi na shida
  An Karɓo daga Abi Abdullahi ɗan Nu'umana ɗan Bashir (Allah ya yarda da su) ya ce, "Na ji Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) yana cewa, "Haƙiƙa halal a fili ya ke, haka kuma haram, shi ma haƙiƙa a fili ya ke...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 17, 2017 ·
  Hadisi na shida
  An Karɓo daga Abi Abdullahi ɗan Nu'umana ɗan Bashir (Allah ya yarda da su) ya ce, "Na ji Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) yana cewa, "Haƙiƙa halal a fili ya ke, haka kuma haram, shi ma haƙiƙa a fili ya ke...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 15, 2017 ·
  Hadisi na biyar
  An karɓo daga Uwar Muminai, Ummu Abdullahi, A'ishatu (yardar Allah ta tabbata a gare ta) ta ce, "Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce, "Wanda ya ƙaga wani abu da babu shi cikin al'amarimmu (Addini) to, ba za...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 15, 2017 ·
  Hadisi na biyar
  An karɓo daga Uwar Muminai, Ummu Abdullahi, A'ishatu (yardar Allah ta tabbata a gare ta) ta ce, "Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) ya ce, "Wanda ya ƙaga wani abu da babu shi cikin al'amarimmu (Addini) to, ba za...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 14, 2017 ·
  Hadisi na huɗu
  An karɓo daga Abi Abdurrahman Abdullahi ɗan Masa'udu (yardar Allah ta tabbata a gare shi) ya ce, "Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) mai gaskiya abin soma da gaskiya, ya ba mu labari, ya ce, "Haƙiƙa a kan tara...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 14, 2017 ·
  Hadisi na huɗu
  An karɓo daga Abi Abdurrahman Abdullahi ɗan Masa'udu (yardar Allah ta tabbata a gare shi) ya ce, "Manzon Allah (tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi) mai gaskiya abin soma da gaskiya, ya ba mu labari, ya ce, "Haƙiƙa a kan tara...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 12, 2017 ·
  Hadisi na Uku
  An karɓo daga Uban Abdurrahman Abdullahi ɗan Umaru ɗan Haɗɗabi, (Allah ya yarda da su). Ya ce, "Na ji Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) yana cewa, "An gina musulunci a kan abubuwa biyar. Tabbatawa babu abin bauta wa ...  more
 • Lawi Yusuf Maigidan Sama
  May 12, 2017 ·
  Hadisi na Uku
  An karɓo daga Uban Abdurrahman Abdullahi ɗan Umaru ɗan Haɗɗabi, (Allah ya yarda da su). Ya ce, "Na ji Manzon Allah (tsira da aminci su tabbata a gare shi) yana cewa, "An gina musulunci a kan abubuwa biyar. Tabbatawa babu abin bauta wa ...  more

(200 symbols max)

(256 symbols max)